Банки - основні учасники ринку капіталів

Банк є однією із сторін відносин, яка в певній угоді на ринку капіталів виступає як кредитор, або як позичальник.

Залежно від економічного змісту основні види діяльності комерційних банків поділяють на дві групи.

Пасивні операції— забезпечують формування ресурсів банку, необхідних йому, крім власного капіталу, для забезпечення ліквідності й одержання запланованого доходу.

До пасивних операцій належать:

 • залучення коштів на депозитні рахунки (поточні, строкові, ощадні та ін.);

•            недепозитне залучення коштів (одержання позик на міжбанківському ринку, позик Центрального банку, випуск банківських облігацій, векселів та інших зобов'язань).

Основний вид пасивних операцій — залучення коштів на банківському рахунки всіх видів. Ці кошти називаються депозитами, а операції — депозитними.

Активні операції — пов'язані з розміщенням банком власних та залучених коштів для одержання доходу і забезпечення своєї ліквідності.

До активних операцій належать:

 • операції з надання кредитів (кредитні операції);
 • вкладення у цінні папери;
 • формування касових залишків та резервів;
 • формування інших активів (формування основних засобів — будівель, обладнання, тощо).

Ключовий вид активних операцій — кредитні, які забезпечують переважну частину доходів багатьох банків. Це важливе джерело коштів для економіки.

Банківський кредит — це форма кредиту, за якою кошти надаються в позику банками. Банківський кредит — необхідний інструмент стимулювання економіки, без якого не можуть успішне працювати товаровиробники.

Основними джерелами формування банківських кредитних ресурсів є:

 • тимчасово вільні кошти держави й осіб, на добровільній основі передані фінансовим посередникам для подальшої капіталізації і  отримання прибутку. Вони відображаються на депозитних рахунках у відповідних комерційних банках і забезпечують власникам фіксований дохід у формі відсотків із вкладів;
 • кошти, що тимчасово вивільняються в процесі кругообігу промислового і торгового капіталу.

За термінами користування банківські кредити класифікують як:

 • середньострокові, короткострокові, довгострокові;
 • до запитання;
 • прострочені, термін користування якими минув;
 • відстрочені, для яких на прохання позичальника був перенесений термін погашення.

Залежно від забезпечення кредити можуть бути: забезпечені та бланкові (незабезпечені).

Серед забезпечених кредитів за видом забезпечення виділяють:

 • забезпечені заставою;
 • гарантовані;
 • з іншим забезпеченням.

Банківський кредит під заставу цінних паперів називається ломбардним кредитом.

За методами надання кредитів виділяють:

 • у разовому порядку;
 • відповідно до відкритої кредитної лінії
 • гарантований — коли комерційний банк бере на себе зобов'язання надати кредит відразу, коли клієнтові це буде необхідно.

У світовій банківській практиці найпоширенішими схемам надання позики є кредитна лінія, револьверний (автоматично поновлюваний) кредит, контокорентний рахунок, овердрафт.

За методами погашення:

 • негайно;
 • на виплат;
 • достроково (на вимогу кредитора або за заявою позичальника);
 • з регресом платежів;
 • після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу).

За характером і способом сплати відсотків:

 • з фіксованою ставкою відсотка;
 • зі ставкою відсотка, що коливається;
 • зі сплатою відсотків одночасно з одержанням кредиту (дисконтний).

Залежно від кількості кредиторів:

 • виданий одним банком;
 • консорціумний;
 • рівнобіжний.

Залежно від якісної характеристики:

 • найвищої якості;
 • задовільний;
 • маржинальний;
 • критичний;
 • збитковий, який підлягає списанню.

Національний банк України поділяє кредити на стандартні, нестандартні й безнадійні. Цю класифікацію відображено в чинному банківському законодавстві.

Ефективність позикових операцій банку визначається його кредитною політикою. Кредитна політика формує основні напрями позик. Кредитні вклади для банку повинні бути надійними і рентабельними.

Ступінь кредитного ризику визначається можливо допустимим максимальним розміром ризику на одного позичальника. Завдання банку полягає в досягненні оптимального співвідношення ризикованості та прибутковості своїх кредитних операцій.

На фінансовому ринку банки ще й надають банківські послуги, які є надзвичайно дохідними, майже безризиковим видом діяльності. До групи банківських послуг належать гарантійні, посередницькі, консультаційні, інформаційні, аудиторські, трастові послуги.

Таким чином, банки — найактивніші суб'єкти сучасного фінансового ринку. Виконуючи свої функції та здійснюючи операції, банк забезпечує функціонування фінансового ринку і його сегментів — грошового, валютного ринку, ринку позикових капіталів.

 

Українська