Фінансовий ринок України

У сучасних умовах розвитку української економіки виникає потреба в розробці та оволодінні ефективними підходами до механізму реалізації функцій держави та окремих суб'єктів у системі ринкових відносин. Засвоєння студентами матеріалу з курсу «Фінансовий ринок» дасть їм змогу зрозуміти суть складного економічного світу, виробити уміння пов'язувати теорію соціальних, економічних процесів та явищ як з вітчизняною господарською практикою, так і з міжнародною.

Професійно орієнтована дисципліна передбачає вивчення особливої сфери економічної дійсності — фінансового ринку. Предметом навчальної дисципліни є механізм функціонування фінансового ринку, що виступає як економічний простір, де формуються відносини купівлі-продажу фінансових інструментів.

Навчальний посібник містить одинадцять тем, що дають змогу вивчати фінансовий ринок як складову частину фінансових відносин, визначити місце фінансового ринку у фінансовій системі, розкрити взаємозв'язки між інвестиціями та заощадженнями через рух фінансових потоків, обгрунтувати необхідність функціонування фінансових інструментів як засобів взаємодії учасників ринку, визначити необхідність державного регулювання процесів, що відбуваються на фінансовому ринку України.

Останніми роками в Україні активно розвивається законотворчий процес, у тому числі в регулюванні фінансової діяльності, включаючи регулювання відносин у сфері фінансового ринку та фінансових послуг. З огляду на це, важливим аспектом освоєння фінансових категорій є  ознайомлення із законодавчою базою, що регулює відповідні відносини в Україні, та сучасним понятійним апаратом у зв’язку законодавчими і нормативними визначеннями. Тому до складу посібника окремим розділом включено словник законодавчих визначень термінології фінансового ринку.

Динамічність розвитку вітчизняного та іноземних фінансових ринків, численні зміни в основних засадах законодавчого регулювання фінансового ринку потребують регулярного перегляду навчальної й методичної літератури щодо викладання дисципліни.

Отже, видання навчального посібника, що враховує останні світові тенденції розвитку фінансового ринку та новації вітчизняного законодавства, а також відповідає сучасним вимогам організації навчального процесу у вищих навчальних закладах за кредитно-модульною системою, є актуальним та своєчасним.

При написанні посібника використано особистий досвід авторів у викладанні дисципліни «Фінансовий ринок» та змістовно й логічно пов'язаних із нею фінансових, економічних та правових дисциплін, а також досвід наукової діяльності в зазначеній сфері.

Автори сподіваються, що матеріали навчального посібника стануть у пригоді студентам для кращого оволодіння економічними й фінансовими дисциплінами та викладачам вищих і серед них спеціальних навчальних закладів для подальшого удосконалення практики викладання, а також аспірантам, усім спеціалістам, що цікавляться вітчизняним та міжнародним фінансовий ринком з метою підвищення професійного рівня.

Українська