Характеристика акцій і законодавче підґрунтя емісії акцій

Акція — цінний папір, що випускається акціонерним товариством (емітентом), свідчить про пайову участь у статутному фонді даного товариства і підтверджує право участі в управлінні ним.

Власники акцій мають право на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у поділі майна у випадку ліквідації акціонерного товариства. Є предметом купівлі-продажу на фондовій біржі. Випускається без встановленого терміну обігу і може бути погашена тільки за рішенням законодавчо правочинного акціонерного товариства або за його банкрутства.

Найпоширенішими випадками, коли акціонерні товариства випускають акції, є такі:

 1. створення товариства;
 2. зміна номінальної вартості акцій при зміні статутного фонду;
 3. збільшення статутного фонду шляхом додаткового випуску акцій при незмінній номінальній вартості останніх;
 4. поділ або консолідація акцій при незмінному статутному фонді;
 5. окремі випадки реорганізації акціонерного товариства.

Найважливіші структурні елементи діяльності з випуску акцій:

а) прийняття рішення про випуск акцій;

 1. державна реєстрація випуску акцій, а для відкритих акціонерних товариств — також реєстрація інформації про випуск акцій;

в) пропозиція акцій до продажу;

г) продаж акцій,

д) повідомлення про результати випуску.

Протокол рішення про випуск акцій повинен обов'язково містити:

 • найменування емітента та його місцезнаходження;
 • розмір статутного фонду або вартість основних і оборотних фондів емітента;
 • мету і предмет його діяльності;
 • зазначення службових осіб емітента;
 • найменування контролюючого органу (аудиторської фірми);
 • дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів;
 • мету випуску акцій;
 • зазначення категорій акцій;
 • кількість іменних акцій та акцій на пред'явника;
 • кількість привілейованих акцій;
 • загальну суму емісії і кількість акцій;
 • номінальну вартість акцій;
 • кількість учасників голосування;
 • порядок виплати дивідендів;
 • термін і порядок передплати та оплати акцій;
 • термін повернення коштів при відмові від випуску акцій;
 • черговість випуску акцій (при випусках їх різними серіями);
 • порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій;
 • умови розпорядження акціями;
 • права власників привілейованих акцій;
 • переважне право на придбання акцій при новій емісії.

До основних прав власників акцій належать:

 • право голосу;
 • право на участь у прибутках;
 • першочергове право на купівлю нових акцій;
 • право на активи при ліквідації товариства;
 • право на інспекцію.

Випускаючи акції, акціонерні товариства мають на меті:

 • забезпечити новому підприємству стартовий капітал, необхідний для початку діяльності;
 • залучити додаткові грошові ресурси під час функціонування підприємства;
 • обміняти старі акції при злитті з іншим товариством.

Класифікація акцій здійснюється за багатьма різноманітними

ознаками.

 1. За емітентом:
 • біржові;
 • банківські;
 • корпоративні;
 • інвестиційних компаній і фондів.
  1. За моментом емісії:
 • старі;
 • нові емісії.
 1. За обсягом реалізації прав акціонера:

звичайні (прості, загальні);

конвертовані; привілейовані; безплатні.

 1. За кількістю голосів:
 • безголосі;
 • одноголосі;
 • плюральні.
 1. За способом відображення руху:
 • іменні;

на пред'явника.

В акції найяскравіше проявляються такі економічні характеристики цінних паперів, як ліквідність, дохідність, надійність, самостійний обіг.

Необхідно відрізняти також ринкову вартість акції або її курс. Класична формула курсу акції має такий вигляд:

КА = х 100% = — х 100%,                     (6.1)

Д,д-         н

де КА — курс акції; Див. — дивіденд; Дбд. — дохідність банківських депозитів; ЧП — чистий прибуток; Н — норма дивідендних виплат.

Сутність формули полягає в порівнянні можливих доходів від розміщення грошей у цінні папери і на банківський депозит. Акція коштуватиме не більше за ту суму, яка, будучи покладеною на депозит, принесе дохід, що дорівнює дивіденду цієї суми.

Звідси курс акцій матиме вигляд:

КА = Ном. + ЗП,                      (6.2)

де ЗП — засновницький прибуток; Ном. — номінал акції.

Курсоутворюючими факторами, крім номіналу, буде рівень засновницького прибутку і коефіцієнт ринкової кон'юнктури (Кр.к ), який дорівнює співвідношенню:

Кр.к. = ОПП / ОП,                    (6.3)

де ОПП — обсяг платоспроможного попиту на дані акції; ОП — обсяг їх пропозиції.

Коефіцієнт Кр.к. демонструє обгрунтованість ринкового котирування. Якщо він дорівнює 1, то це означає, що встановлений емітентом курс акцій правильний. Він дає змогу реалізувати весь випуск і отримати запланований засновницький прибуток. Якщо ж ця величина менша за 1, то можна передбачати завищення курсу, а відповідно, і недорозміщення випуску та недоотримання засновницького прибутку. Якщо коефіцієнт більший за 1, то можна говорити про певну недооцінку акцій емітентом, про наявність потенціалу приросту вартості.

Що стосується курсу акцій у разі їх додаткового випуску чинними акціонерними товариствами, то в основі курсоутворення лежить уже не номінал, а реальний курс цих акцій. Останній, у свою чергу, коливається навколо «внутрішньої вартості» (В.В.А.), яка є відношенням:

В.В.А= ЧАК/КА,                       (6.4)

де ЧАК — чисті активи корпорації; КА — кількість акцій.

Курсоутворюючим фактором тут є коефіцієнт ринкової кон'юнктури (Кр.к).

КА = КАС х Кр.к,                     (6.5)

де КАС — курс акції, що склався.

При Кр.к, що дорівнює 1, курс акцій додаткового випуску відповідатиме курсу, який вже склався, і цінових змін на ринку не відбулося. Новий випуск вдало вписується в ринок, покривши незадоволений попит. Якщо ж цей коефіцієнт буде менший за 1, то існує можливість падіння або обвалу курсу. У даному разі акціонерне товариство переоцінило свої емісійні можливості і місткість ринку. Емітент, як мінімум, не добирає запланованих фінансових ресурсів. Якщо ж коефіцієнт ринкової кон'юнктури перевищує 1, то даний випуск (за інших рівних умов) не впливатиме на курс акцій (або на ринкову цінову тенденцію). Емітент знову може проводити емісію.

Акції є найбільш розповсюдженим фінансовим інструментом, що дає можливість підприємствам залучати кошти та може ефективно використовуватися при зміні форми власності. Акції займають досить широку нішу на вітчизняному фондовому ринку.

 

Українська