Критерії сумнівних операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу

Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80 тис. грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80 тис. грн., та має одну або більше ознак, зазначених нижче:

 • переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;
 • купівля (продаж) чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку;
 • зарахування або переказ грошових коштів, надання або отримання кредиту (позики), проведення фінансових операцій з цінними паперами у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місце знаходження в країні (на території), яка не бере участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, або однією із сторін є особа, яка має рахунок в банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні (на вищезазначеній території). Перелік таких країн (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України на основі переліків, затверджених міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, і підлягає опублікуванню;
 • переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою;
 • зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі;
 • зарахування грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з рахунку юридичної особи, період діяльності якої не перевищує 3 місяців з дня її реєстрації, або зарахування грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з рахунку юридичної особи у випадку, якщо операції на зазначеному рахунку не проводилися з моменту його відкриття;
 • відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи;
 • переказ особою коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного контракту;
 • обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на банкноти іншого номіналу;
 • проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не розміщеними в депозитаріях;
 • придбання особою цінних паперів за готівку;
 • виплата фізичній особі страхового відшкодування або отримання страхової премії;
 • виплата особі виграшу в лотерею, казино або в іншому гральному закладі;
 • розміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей в ломбард.

Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

Внутрішньому моніторингу підлягають фінансові операції з такими ознаками:

1) заплутаний або незвичний характер фінансової операції, що не має очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети:

 • прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка пропонує або погоджується на отримання відсотків за депозитом, нижчих за процентну ставку, встановлену в банку на поточний момент, або сплату комісій (плати за здійснення окремих операцій з його коштами) у розмірах, більших ніж визначені суб'єктом первинного моніторингу за тотожними вкладами або операціями на поточний момент (такими операціями можуть бути розміщення іноземними особами — юридичними чи фізичними — грошових коштів у депозит на невигідних для них умовах або вимога клієнта терміново здійснити операцію і пропозицією сплатити комісійні, що значно перевищують встановлені банком тощо);
 • наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від встановлених законодавством і внутрішніми документами суб'єкта первинного моніторингу щодо таких операцій за змістом або за строками її проведення (ознакою таких операцій може бути вимога клієнта провести платежі за наявності неповного пакету документів);
 • внесення особою у раніше узгоджену схему проведення операції (операцій) безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосуються напряму руху грошових коштів або іншого майна, в тому числі неодноразова зміна банківських реквізитів бенефіціара після надання першого доручення на переведення коштів або індосацію платіжних документів, надання доручення на перерахування коштів бенефіціару через два та більше рахунків інших осіб (до цих операцій можуть бути віднесені перерахування коштів на користь нерезидентів через рахунки декількох посередників; зазначення в платіжних дорученнях складних реквізитів із декількома банками-посередниками тощо);
 • надання особою інформації, яку неможливо перевірити, наприклад, зазначення в платіжному дорученні неповних, незмістовних (лише назва і податковий код нерезидента) або зайвих реквізитів одержувача коштів;
 • неможливість встановлення контрагентів особи, прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка надсилає кошти на адресу іншої сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти повертаються без виконання фінансової операції через незнаходження такої іншої сторони або через її відмову щодо їх прийняття (такою операцією може бути перерахування коштів на користь нерезидента, коли зарахування коштів іноземним банком на рахунок одержувача неможливе через відсутність такого клієнта);
 • відмова у наданні особою (клієнтом) відомостей, передбачених законодавством і відповідними внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
 • регулярне укладання особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими «операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки особи;
 • прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів  (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка здійснює неодноразовий обмін цінних паперів на інші цінні папери протягом поточного року без отримання або надання грошових компенсацій, пов'язаних з таким обміном;
 • настання страхового випадку протягом короткого терміну, який визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, після укладання страхової угоди;
  • невідповідність фінансової операції діяльності юридичної особи, що встановлена статутними документами цієї особи:
 • не пов'язане з діяльністю особи істотне збільшення залишку на рахунку, який згодом перераховується іншому суб'єкту первинного фінансового моніторингу або використовується для цілей купівлі іноземної валюти (з переказом на користь нерезидента), цінних паперів на пред'явника;
 • відсутність зв'язку між характером і родом діяльності особи з послугами, по які особа звертається до суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
 • регулярне представлення чеків, емітованих банком-нерезидентом та індосованих нерезидентом, на інкасо, якщо така діяльність не відповідає діяльності особи, відомій суб'єкту первинного фінансового моніторингу;
 • зарахування на рахунок особи значної кількості платежів від фізичних осіб на суму, що не перевищує суму, визначену ст. II цього Закону (80 тис. грн.), у тому числі через касу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо діяльність особи не пов'язана з наданням послуг населенню, збором обов'язкових або добровільних платежів;
 • істотне збільшення частки готівки, що надходить на рахунок особи, якщо звичайними для основної діяльності особи є розрахунки в безготівковій формі;
 • розміщення на рахунку значної суми готівкових коштів особою, яка за рівнем доходу чи сферою діяльності не може здійснювати фінансову операцію на таку суму;
 • разовий продаж (купівля) особою великого пакета цінних паперів, що вільно не обертаються на організованому ринку, за умови, що особа не є професійним учасником ринку цінних паперів і цінні папери не передаються їй в погашення простроченої заборгованості контрагента перед особою;
 • виявлення неодноразового здійснення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового моніторингу, передбачених цим Законом:
 • регулярне зарахування на рахунок особи (у випадку юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю) коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї або більшої частини суми протягом одного операційного дня або наступного за ним дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або на користь третьої особи, у тому числі нерезидента;
 • передавання особою доручення на здійснення фінансової операції через представника (посередника), якщо представник (посередник) виконує доручення особи без встановлення прямого (особистого) контакту з суб'єктом первинного фінансового моніторингу. Прикладом таких операцій може бути відвідання банку конкретною фізичною особою як представника різних (особливо за специфікою діяльності) юридичних осіб з метою отримання банківських послуг на їх користь.

Внутрішній фінансовий моніторинг може здійснюватися й щодо інших фінансових операцій, коли у банку виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів.

У ході аналізу фінансових операцій виникають окремі питання та суперечності, пов'язані із застосуванням тих чи інших критеріїв. Наприклад, не завжди чітко можна визначити сферу діяльності суб'єкта господарювання, оскільки в більшості статутів підприємств перелічені всі можливі види діяльності, включаючи «та інші». Неоднозначне тлумачення зазначених критеріїв може призвести до звинувачення банківського працівника в невиконанні вимог закону щодо конкретного суб'єкта чи операції.

Банками України вживаються заходи щодо запобігання проведенню операцій з легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. З цією метою впроваджують процедуру «Знай свого клієнта», здійснюють ідентифікацію клієнтів при відкритті та веденні їх рахунків, особливої уваги приділяють перевірці складу засновників, установчих документів і документів, що характеризують фінансово-господарську діяльність клієнта — юридичної особи. Перевіряються документи та підстави для здійснення клієнтами операцій, контролюється рух коштів на їхніх рахунках, впроваджують процедуру інформування уповноважених і компетентних органів у разі виявлення операцій з ознаками сумнівних.

 

Українська