Особливості й роль українських фондових індексів

де (Ці) — індекс ліквідності (купівлі); £ (і)- індекс пропозиції (продажу); (і -1) — попередній період; і — поточний період; а — середня зміна курсу купівлі (продажу за тиждень).

Агентство «Гроші Донбасу» намагалося розробити власний фондовий індекс, усвідомлюючи, що передумов для введення фондового індексу, котрий відображав би стан фондового ринку Донецького регіону, немає.

На початковому етапі DD-індекс був своєрідним індексом динаміки курсів 10 цінних паперів у м. Донецьку станом на вівторок кожного тижня. Обчислювався він як корінь п-го ступеня з добутку індексів зміни курсів купівлі (на початковому етапі 10) цінних паперів. Нові цінні папери планувалося вносити до лістингу із початковим коефіцієнтом, рівним величині DD-індексу на момент внесення.

До лістингу вносилися цінні папери, які купувалися та продавалися і стійко котирувалися або уповноваженими представниками емітентів (чи ж самими емітентами), або декількома торгівцями цінними паперами.

Ще однією спробою розробки власного індикатора став індекс акціонерного товариства «Комекс-Брок».

Індекс «Комекс-Брок» обчислюється спеціалістами АТ «Комекс-Брок» на основі цін продажу за формулою:

 

 

де Рі — курс і-'і акції; п — кількість акцій і-'і компанії; Уп — обсяг продажу; КІ — коефіцієнт інфляції. База розрахунку — березень 1994 р.

Газета «Бізнес» із 1997 р. почала регулярно публікувати фондовий індекс WOOD-15, наданий компанією WOOD & Company. Індекс WOOD-15 заснований на методології, розробленій Міжнародною Фінансовою корпорацією для ринків, що розвиваються.

Формула розрахунку індексу :

Загальна поточна ринкова капіталіза­ція компаній, що входять до бази

/, =___________ ^_____________ х 1000 (10.13)

Первісна капіталізація компаній, що входять до бази

Первісне значення індексу зафіксоване в момент першої його публікації нарівні 1000 (13.06.97).

Вибірка містить у собі 15 компаній, що є лідерами на українському фондовому ринку за розміром ринкової капіталізації.

Індекс КАС-20 розраховується офіційно з 1 січня 1997 р. Він призначений для портфельних інвесторів, що вкладають свої кошти рівномірно в акції декількох компаній.

Формула розрахунку простого базисного індексу КАС-20 (sа) має такий вигляд:

^(РЬісИ,і + Ра$кі,() КАС-20 (за) = ---------- ,              (10.14)

X (РЬісІі, о + Разкі, о)

;=і

де Рьші, й Рьші, о — котирування на купівлю акцій і-го підприємства відповідно в поточному і базисному періодах; Ра8к /, и Разк /, о — котирування на продаж акцій і-го підприємства відповідно в поточному і базисному періодах.

Розрахунок зваженого індексу КАС-20 (wa – weight average) офіційно проводиться з 1 липня 1997 р. Методика його розрахунку відповідає загальносвітовим стандартам розрахунку фондових індексів і базується на зміні ринкової капіталізації компаній, що входять до індексу.

Формула розрахунку індексу КАС-20 (wа):

X {Мсарі, і)

КАС-20 (ма) = &--------------------------- ,                   (10.15)

£ (Мсарі, і)

і-1

де мсар і, і — ринкова капіталізація і-го підприємства в поточному періоді; мсар /, о — ринкова капіталізація і-го підприємства в базисному періоді.

Індекс Рrо U-50 був розроблений спеціалістами інвестиційної компанії «Проспект Інвестментс». Він базується на стандартній методиці індексів, які розраховуються на основі капіталізації.

Для розрахунку бази індексу і його підтримки було відібрано 50 великих емітентів, чиї акції стійко котируються на вторинному ринку. Капіталізація індексу становить близько 60 % капіталізації українського вторинного ринку.

В основу розрахунку індексу покладено зміну капіталізації компаній, які входять до вибірки, тобто стандартна методика капіталізованих індексів. Індекс на поточну дату — кожна п'ятниця — розраховується так: індекс на 01.01.97 збільшується на сумарну капіталізацію 50 емітентів на поточну дату і ділиться на сумарну капіталізацію цих емітентів на 01.01.97 р.:

ІпьХ(МСп/МСь),                                                   (10.16)

де І„ — індекс на поточну дату; Іь — індекс на 01.01.97; МС„ — сумарна капіталізація 50 емітентів на поточну дату; МСЬ- сумарна капіталізація 50 емітентів на 01.01.97.

Капіталізація кожного емітента визначається множенням загальної кількості акцій даного емітента на ціну, розраховану як середньозважена ціна попиту учасників ринку.

В Україні вже існують усі передумови широкого застосування індексного інструментарію.

Крім того, індекси в Україні повинні застосовуватись і для прогнозування кон'юнктури фондового ринку. Для цього потрібен індекс, який зміг би фіксувати суттєві тенденції зміни співвідношення між попитом і пропозицією. Але розробка і використання такого індексу гальмується нерозвиненістю вторинного ринку цінних паперів.

Якщо ж говорити про застосування індексу для оцінювання інвестиційного клімату, то проблемою є саме відсутність сприятливого інвестиційного клімату через високу ризикованість інвестування в українські компанії. Але вже зараз розробка такого індексу можлива на основі 10—15 найбільших компаній, на які орієнтується більшість галузей економіки країни.

Поштовхом до зростання обсягів інвестицій, особливо іноземних, повинно стати те, що Україна вже входить до міжнародного фондового індексу.

 

Українська