Структура ринку капіталів

Ринок капіталів — це частина фінансового ринку, деформуються попит і пропозиція в основному на середньо - і довгостроковий позиковий капітал, специфічна сфера ринкових відносин, де об'єктом угоди є наданий у позику грошовий капітал і де формуються попит і пропозиція на нього.

Позиковий капітал — це кошти, віддані в позику під певний відсоток за умови повернення.

Формою руху позикового капіталу є кредит. Основним його джерелом служать кошти, які вивільняються в процесі відтворення: амортизаційні фонди підприємств, частина оборотного капіталу в грошовій формі, прибуток, що йде на відновлення та розширення виробництва, а також грошові доходи і заощадження всіх верств населення.

З функціональної точки зору ринок капіталів являє собою систему ринкових відносин, що забезпечує акумуляцію і перерозподіл грошових капіталів з метою забезпечення безперервного процесу відтворення; з інституційної — сукупність кредитно-фінансових установ, фондових бірж, через які рухається позиковий капітал.

Таким чином, ринок капіталів — це складова частина фінансового ринку, що розпадається на ринок цінних паперів і ринок середньо - та довгострокових банківських кредитів. Це також найважливіше джерело довгострокових інвестиційних ресурсів для уряду, корпорацій і банків.

Ринок капіталів пройшов еволюцію від зародження ринку простого товарного виробництва у формі обігу лихварського капіталу до широкого розвитку ринку.

Найрозвинутішим у світі можна вважати ринок капіталів США. Він відзначається розгалуженістю, наявністю могутньої кредитної системи і розвинутого ринку цінних паперів, високим рівнем нагромадження грошового капіталу.

Ринок капіталів являє собою один із сегментів фінансового ринку.

Основні учасники цього ринку:

  • первинні інвестори, тобто власники вільних фінансових ресурсів, які мобілізовані банками і перетворені в позиковий капітал;
  • спеціалізовані посередники — кредитно-фінансові організації, що здійснюють безпосереднє залучення (акумуляцію) коштів, перетворення їх у позиковий капітал і подальшу тимчасову передачу його позичальникам на зворотній основі за плату у формі відсотків;
  • позичальники — юридичні та фізичні особи, а також держава, що відчувають нестачу у фінансових ресурсах і готові заплатити спеціалізованому посереднику за право тимчасового користування ними.

В Україні на сучасному етапі не тільки активно формується і функціонує ринок капіталів, включаючи всі його структурні складові, а й прийнято відповідне законодавство. Проте, зважаючи на швидке зростання та структурні зміни, що відбуваються на національному фінансовому ринку, законодавство потребує регулярного перегляду, оскільки з'являються й набувають подальшого розвитку все нові фінансові інструменти.

Найбільш розвинутим сектором ринку капіталу зараз в Україні є ринок довго - та середньострокових кредитів. У кризові часи банки України майже не надавали таких кредитів, віддаючи перевагу більш ліквідним і менш ризикованим короткостроковий кредитам. Загальна стабілізація і зростання економіки сприяли й розвитку середньо - та довгострокового кредитування, а конкуренція на банківському ринку привела до встановлення більш прийнятних процентних ставок за цими видами кредитування.

 

Українська